Home

Taiwan

T'ai-wan
Taïwan - Taiwán

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

BHANVAD
Web directory of Taiwan sites organized by subjects! (Jersey City, New Jersey, United States)

DMOZ
Hanyu (Big 5) Taiwan search! (Mountain View, California, Meilìjian Hézhongguó)

DMOZ
Hanyu (GB) Taiwan search! (Mountain View, California, Meilìjian Hézhongguó)

DMOZ
Dmoz's ENGLISH LANGUAGE Taiwan search! (Mountain View, California, United States)

DMOZ
Français Sites web EN FRANÇAISE au sujet du Taiwan! (Mountain View, Californie, États-Unis)

YAHOO!
Hanyu (GB) Yahoo! International service: Taiwan! [spider] (Sunnyvale, California, Meilìjian Hézhongguó)

YAHOO!
Nihongo JAPANESE LANGUAGE sites about Taiwan! (Tokyo, Tokyo-to, Nippon)

TAIWAN

Population - 1900: 3,064,000 - 1950: 7,981,000 - 2000: 22,183,000 - 2017: 23,508,000
Per Capita Income (2012) - 30,000 Euro / 38,500 US Dollars per year

Chinese Language Family: <Taiwan>.. China .. Hong Kong .. Singapore .. Macau