Home

Zambia

Zambie - Sambia

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

I I I X I I I BELT AND ROAD I I I X I I I

REPUBLIC OF ZAMBIA > African Union

Population - 1900: 674,000 - 1950: 2,553,000 - 2000: 10,345,000 - 2022: 18,458,000
Gross National Income Per Capita (2019) - 1,230 Euro / 1,450 US Dollars per year

Zambia borders: Zimbabwe .. Mozambique .. Malawi .. Tanzania .. Congo, D.R. .. Angola .. Namibia