Home

Macau

Aomen
Macao

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN


MACAU SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION > China

Population - 1900: 64,000 - 1950: 205,000 - 2000: 432,000 - 2024: 644,000
Gross National Income Per Capita (2021) - 67,240 Euro / 72,940 US Dollars per year

Chinese Language Family: <Macau>.. China .. Hong Kong .. Taiwan .. Singapore