Home

Taiwan

T'ai-wan
Taïwan - Taiwán

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

I I I X I I I TAX HAVEN I I I X I I I

YAHOO!
Hanyu (GB) Yahoo! International service: Taiwan! [spider] (Sunnyvale, California, Meilìjian Hézhongguó)

FREE REPUBLIC OF TAIWAN

Population - 1900: 3,064,000 - 1950: 7,981,000 - 2000: 22,183,000 - 2024: 23,595,000
Per Capita Income (2023) - 57,500 Euro / 62,500 US Dollars per year

Chinese Language Family: <Taiwan>.. China .. Hong Kong .. Singapore .. Macau