Home

Taiwan

T'ai-wan
Taïwan - Taiwán

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

YAHOO!
Hanyu (GB) Yahoo! International service: Taiwan! [spider] (Sunnyvale, California, Meilìjian Hézhongguó)

TAIWAN

Population - 1900: 3,064,000 - 1950: 7,981,000 - 2000: 22,183,000 - 2020: 23,603,000
Per Capita Income (2016) - 40,000 Euro / 48,100 US Dollars per year

Chinese Language Family: <Taiwan>.. China .. Hong Kong .. Singapore .. Macau